همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور,آقاي مشايي ! باز هم انكار مي كنيد
Kayhan
07-Aug-2010

در پي انتشار متن دعوتنامه شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج كشور از هوشنگ اميراحمدي براي شركت در دومين همايش اين شورا كه نشان مي داد ادعاي آقاي مشايي مبني بر اين كه نامبرده به همايش دعوت نشده كذب محض است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark