قیام مغزها: سوال امتحان نهایی: فرض کنید آقای موسوی امروز رئیس جمهور شده است!
Rise Of Brains قیام مغزها's Notes / staff
07-Aug-2010 (one comment)

تذکر: جناب آقای موسوی و سایر همکاران ، من فرض را بر این گرفته ام که "شما منطق دارید" بنابراین نظر شما و سایر دوستان را به چند نکته جلب میکنم و هدفی جز آگاهی بخشی ندارم و پیشاپیش بگویم که من شما را دوست دارم.

اما فرض میکنیم آقای موسوی امروز رئیس جمهور شده است! آیا شما – با توجه به فیلترینگ شورای نگهبان رهبری - خودتان را رئیس جمهور منتخب واقعی همه ایرانیان میدانید؟ آیا شما – با توجه به وجود حکم حکومتی رهبری – خود را قادر به اجرای وعده های انتخاباتی میدانید؟
واقعیت اینست که بسیاری شما را سرابی در عرصه سیاست ایران امروز دانستند و جهت دهنکجی به رهبری و دولت فرمایشی ایشان به شما رای داده اند. اما شما انسان خوبی هستید. من هم به شما رای دادم با اینکه نظرات آقای کروبی به خواست همه ما نزدیکتر بود!
انتخاب هوشمندانه ای کردیم و نتیجه مطلوب را دریافت کردیم! مردم ما ترک ریزی در رده های بالای نظام ایران امروز یافتند و... >>>

MM

What if Mousavi had won? - Then what?

by MM on

Because of the pre-selection of the presidential candidates to IRI mold, the elections should be called selections.


Share/Save/Bookmark