در شکنجه خدا را بنده نیستند چه رسد به حضرت زهرا!
peiknet
06-Aug-2010

می گفتند:
خدایت امروز ماییم که هرکاری بخواهیم با تو می کنیم!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark