علی خامنه ای و احمدی نژاد کدامیک سر دیگری را خواهد خورد؟
peiknet
06-Aug-2010 (one comment)

دایره تنگ تر شده و رسیده به آقایان علی لاریجانی، محسن رضایی و قالیباف .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
comrade

In order to avoid broken links...

by comrade on

 Visit here.

 

“The production of too many useful things results in too many useless people.”