حمله به ایران به سود هیچکس نیست/نامه جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا
JMI News / JMI News
06-Aug-2010

طی 30 سال
گذشته، مردم ایران ناچار به تحمل رژیمی بوده اند که چیزی بجز سرکوب، جنگ
،بی کفایتی و فقر برای عرضه نداشته است. جمهوری اسلامی جنگ را نعمت الهی
میشمارد، خصوصا در شرایط کنونی که مردم به جان آمده ایران به طور جدی درگیر
مبارزه با نظام اسلامی هستند و برای رسیدن به دمکراسی نیاز به حمایت مدنی
دارند نه نابودی کشور خود.
حمله به ایران علاوه بر اينکه جبهه سومی را در کنار عراق و افغانستان می
گشايد و جان ملیونها ایرانی را در معرض خطرات ناشی از جنگ قرار میدهد ,
درصورت بروز اين فاجعه ٬ایرانیان چاره ای نخواهند داشت که به ناچار از ميهن
خود دفاع کنند که این خواسته و آرزوی رژیم اسلامی ميباشد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark