قدرت را باید مهار کرد تا مشکلات کشور حل شود
peiknet
05-Aug-2010 (2 comments)

مسئله کشور ما تنها پیروزی جنبش سبز و اهداف آن نیست .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
comrade

من هم معذوراتی دارم

comrade


 

 

 

من، شخصاً با محوری کردن جنایت ۶۷، در بر خورد با موسوی به دلیل
احتمال هر چند ضعیف او در تبرئه خود و دولت وقتش مخالفم. خاستگاه مذهبی‌ او
مساله امروز ماست.

Every Day We Get A Little Bit Closer!


fooladi

So he is stil dodging the question....

by fooladi on

مسئله سال ۶۷ (قتل عام زندانیان سیاسی) را هم باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم دید آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آیا اصلا امکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد، نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مسئله نداشته است. خیلی از کسان دیگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن این مسائل با ذکر جزئیات، من هم معذوراتی دارم.