هشدار رهبر حزب کمونیست روسیه
peiknet
05-Aug-2010

منافع اقتصادی و سیاسی ما ایجاب میکند تا با تکیه
بر تجارب اتحاد شوروی با کشور های عرب و جهان اسلام مناسبات
متعهدانه داشته باشدیم و ازحاکمیت ملی آنها در چارچوب قوانین
سازمان ملل متحد دفاع کنیم. دفاع ما از کشور های خاور میانه
دفاع از منافع ملی ما می باشد.       

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark