سلطان ميلياردرهاي ايران
tabnak
03-Aug-2010

افتخارم اين است که هرگز چيزي وارد نکرده‌ام و در تمام سال‌هاي گذشته صادر
کننده باقي مانده‌ام. يکي ازهمين روزنامه‌ها به من  لقب «حاجي ترانسفر»
داده که اين لقب به خاطر توجه ويژه من به صادرات به من داده شده اما من از
آنها خواستم ديگر ازاين لقب استفاده نکنند. گفتم من حاج اسدالله عسگراولادي
هستم و هيچ اسم ديگري را دوست ندارم. من اهل تهران هستم وبه قول بعضي‌ها
بچه کف بازارم. کودکي‌هاي من در چهارراه سيروس و در كوچه‌اي حمام گلشن
گذشته است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark