آنجا چه خبر است ؟!
Kayhan
01-Aug-2010

از چندماه قبل كه زمزمه برپايي اين همايش آغاز شد به آساني قابل پيش بيني بود كه تحت پوشش و نام جذاب «همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور» چه آشي قرار است پخته شود و چه كساني اين ديگ را دور از چشم رئيس جمهور محترم و تنها با سوءاستفاده از نام و جايگاه -و متاسفانه اعتماد غيرقابل توجيه- ايشان، روي اجاق گذاشته اند!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark