شايد فردا دير باشد /يادداشت هفته خبرگزاری جبهه ملی ایران
JMI News / JMI News
29-Jul-2010

در پانزده جولای در مجله تايم نوشتاری به قلم جو کلين زير عنوان «حمله به ايران در دستور کار قرار گرفته است» مينويسد;
" پنتاگون برای اولين بارحمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران را ممکن و ضروری ميداند."
او همچنين باين نکته اشاره ميکند که کاخ سفيد حاضرنيست اسرائيل به تاسيسات
اتمی ايران حمله کند. اما يک مقام نظامی در تل آويو ميگويد امريکا در مورد
طرح يک حمله با اسرائيل مشورت های لازم را کرده است زيراچنين شايع است که
همسايگان سنی ايران اين گزينه را بهترمی پذيرند. اين گفته به اين نظريه که محور انگليس– امريکا به راه کاری که ادامه منازعه
اعراب، اسرائيل را کليد کنترل مسلمانان جهان ميدانستند ديگراعتقاد
ندارند. بلکه معتقد شده اند که گسترش اختلاف بين شيعه و سنی، اعراب و غير
اعراب در منطقه ميتواند کارساز تر باشد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark