احمد جنتی بالای سر امام زمان چک بی محل 51 میلیارد دلاری کشید!
peiknet
27-Jul-2010

دبیر 85 ساله شورای نگهبان قانون اساسی، که در
84 سالگی آمر یک کودتای خونین و ماندگار در تاریخ ایران شد،
روز گذشته به زعم خودش یک پاتک به امریکائی ها در افغانستان زد
و در کنار چاه جمکران که قرار بود در دولت اول احمدی نژاد،
امام زمان از آن درآمده و از طریق یک اتوبوبان مخصوص به تهران
برسد سخنرانی کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark