اره ای دو لبه در گلوی حاکمیت نظامی ایران
peiknet
27-Jul-2010

مصوبه روز دوشنبه اتحادیه اروپا آنچنان شدید و همه سویه است که به حق باید پرسید: در اوضاع و احوال اقتصادی که اروپا درگیر آنست و ارزش پول واحد این اتحادیه در برابر دلار امریکائی بسرعت درحال کاهش، چنین مصوبه ای که در آن قید بزرگترین قراردادهای اقتصادی با ایران زده می شود، چه ضرورتی داشت؟ آخرین مصوبه شورای امنیت برای فشار به جمهوری اسلامی کافی نبود؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark