سى سال پس از درگذشت آخرين شاه ايران
Radio Farda
27-Jul-2010


فرح پهلوى، همسر  آخرین شاه  ايران در گفت و گو با راديو فردا از ماجراهاى آن روزها مى گويد:

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark