ستاد نظامی – اطلاعاتی امریکا در منطقه، مرتبط با ایران تشکیل می شود
peiknet
27-Jul-2010

"اوباما" رئیس جمهور امریکا، شب گذشته به وقت
اروپا در یک سخنرانی نظامی، با اشاره به اسنادی که در ارتباط
با جنگ افغانستان در کابل افشاء شده گفت که اسناد جنگی امریکا
در افغانستان "لو" می رفته است و از این پس جلوی آن گرفته
خواهد شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark