تاریخ جنگ را تحریف نکنید والا، دهان باز خواهم کرد!
peiknet
26-Jul-2010
در صورتی که لازم شود و برای
دفاع از رزمندگان سلحشورو مدیران برجسته ای که در دوران جنگ
سهمم عمده
داشتند،    در آینده مسائلی را با بسط و شرح بیشتری خطاب به مردم
ایران
بیان خواهم کرد .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark