تحريم بنزين از آرزوهاي من است
اقتصاد پویا
25-Jul-2010

رييس جمهور تاکيد کرد: ايران هرکس در سناريوي آمريکايي ها عليه ايران شرکت کند، عمل او را دشمني تلقي کرده و پاسخ او را مي دهد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark