آينده مصر پس از مرگ آقای رئیس جمهور
Radio Farda
25-Jul-2010

حسنی مبارک ماه مه امسال ۸۲ بهار را پشت سرگذاشت و صلابت قامتش خم نشده (و
کسی تا کنون تصويری از او با يک تار سفيد درموهای پرپشت او نديده،) و اين
روزها جدول زمانی کاری‌اش فشرده  بنظر می‌رسد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark