سرمايه گذاران چيني و يا بازنشستگان بريتانيايي
لوموند ديپلوماتيک
24-Jul-2010

درحال حاضرکه دولت هاي اروپايي، تحت فشار بازارهاي مالي، « اصلاح» ( به
عبارت بهترمثله کردن ) سيستم تأمين اجتماعي اين کشور ها رادر رأس الويت هاي
خود قرار داده اند، مورد بازنشتگان بريتانيا بسيار نمونه وار است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark