هیات پارلمانی آلمان سرانجام، به ایران خواهد رفت؟
peiknet
24-Jul-2010خواستم به این وسیله خبری را به اطلاع شما و از این طریق به
اطلاع سایرین برسانم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark