طراح سردر اصلی دانشگاه تهران درگذشت
tabnak
24-Jul-2010

در آن سال به دستور ریاست وقت دانشگاه طرحی در میان دانشجویان به مسابقه
گذاشته شد؛ ازمیان طرح های رسیده طرح دانشجویی به نام کورش فرزامی از
دانشکده هنرهای زیبا به عنوان طرح برتر برگزیده شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark