دکتر صدیقه عدالتی: مشارکت زنان در جنبش های مدنی
YouTube
22-Jul-2010

درایران تئوکراسی بنیاد قدرت سیاسی است. در اینجا دولت تنها مانع رشد وترقی نیست در عین حال آزادی اندیشه، بیان، و وجدان نیزممنوع است.کوتاه سخن در ایران هر انچه که به پایه های دموکراسی برمیگردد قدغن است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی،دین اسلام رادین رسمی ایران اعلام کرده و امتیاز ویژه ای به مذهب شیعه داده است.این ترجیح وامتیاز مذهب شیعه همبستگی مردم ایران را از بین برده است. این قانون اساسی، رسما وعلنا برابری حق شهروندی برابر راانکار وبرطبقه بندی مردم ایران به شهروندان درجه یک ودرجه دو تاکید دارد. در این قانون اساسی ملیت های غیر فارس زبان، مسلمانان اهل سنت، زنان واقلیت های مذهبی غیر مسلمان مورد تبعیض جدی هستند.

>>>
recommended by Savalan

Share/Save/Bookmark