” کوروالان ” همراه و همگام ” آلینده ” بدرود حیات گفت
aayande.
22-Jul-2010

” لوئیس کوروالان ” دبیر کل سابق حزب کمونیست شیلی، در دوران ریاست جمهوری
دکتر آلنده، روز چهارشنبه، در سن 93 سالگی ، در خانه خود در
سانتیاگو پایتخت شیلی در گذشت. او از شاهدان زنده کودتای خونین شیلی بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark