از فرضیه تا واقعیتی تلخ!
peiknet
22-Jul-2010

در فاصله ای 24
تا 48 ساعته، برخی فرضیاتی که در تفسیر حوادث اخیر زاهدان در
یادداشت سردبیری پیک نت طرح شده بود، در برخی تفسیرهای منتشر
شده در پاکستان و هندوستان، بعنوان سمت و سوی حوادث آینده
پاکستان، افغانستان و ایران انتشار یافت. یادداشت سردبیری پیک
نت در شماره سه شنبه 29 تیرماه (اینجا)
انتشار یافت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark