رشد ٨١ درصدي حجم صادرات غيرنفتي در سه ماه
خبرگزاري فارس
20-Jul-2010

حجم صادرات غير نفتي ايران در سه ماهه سوم سال گذشته به 11 ميليون و 973 هزار تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 87 بيش از 81.7 درصد رشد نشان مي دهد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark