وظائف انقلابی و اصلاحی احزاب و رهبران سیاسی
راه توده
18-Jul-2010

آن حاکمیتی که امروز سکان جمهوری اسلامی
اسلامی را در دست دارد، در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب، در
پشت صحنه، هدایت گروه های فشار را برعهده داشت و گام به گام
برای قبضه قدرت پیش می آمد. غفلت های تاریخی دولتمردان آن
سالها از یکسو، و ماجراجوئی های سیاسی اپوزیسیون و فعالان
سیاسی احزاب و گروه ها از سوی دیگر - حتی دست های پنهان خارجی
که آتش بیار معرکه بودند- جمهوری اسلامی را به حال و روز
"امروز" رساند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark