با رای به خامنه ای علیه امنیت کشور عمل کردم
peiknet
18-Jul-2010

احمدقابل، از عالمان سرشناس دینی، سرانجام پس از 7 ماه، از زندان وکیل آباد مشهد بیرون آمد. وی در نامه ای سرگشاده که خلاصه آن را در ادامه می خوانید، به ملت ایران گزارش داد:

من در دادگاه گفتم: من به جرم رأی دادن به آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و قرار گرفتن ایشان در معرض انتخاب برای رهبری و شکل گیری ظلم و ستم های بعدی از سوی ایشان اعتراف می کنم. اگر از نظر محکمه این مصداق به عنوان اقدام علیه امنیت ملی پذیرفته می شود، من حاضرم این اتهام را بپذیرم! من "عالم دین" را با پابند و دستبند به دادگاه بردند و در عوض، یک عربده کش جاهل و نادان نوحه خوان مجالس آقای خامنه ایست. من در زندان وکیل آباد با پدیده هایی مواجه شدم که تا قبل از این اگر می شنیدم، نمی توانستم باور کنم. در زندان وکیل آباد جوانی نگهداری می شود که بر اثر شکنجه در آگاهی قطع نخاع شده است! در جنایتی دیگر زندان از تحویل گرفتن جنازه فردی که از آگاهی برای تحویل آورده بودند خود... >>>

recommended by comrade

Share/Save/Bookmark