اگر شما با تفنگ بياييد، آنها با تانک مي آيند
لوموند ديپلوماتيک
16-Jul-2010 (one comment)

در ۱۹۷۹ شاه سقوط کرد، ايران از دست رفت. نقش اسرائيل دوباره افزايش يافت.
در اين دوره حکومت يهود خدمت هاي مختلفي در سراسر جهان ارائه ميکرد. کنگره
آمريکا از حمايت مستقيم واشنگتن از تروريسم دولتي در قدرت در گواتمالا،
افريقاي جنوبي و جاهاي ديگر جلوگيري مي کند. در نتيجه ايالات متحده به يک
سري از کشورها ي دوست شامل تايوان، اسرائيل، انگلستان( و شايد هم فرانسه)
براي انجام بخش کثيف کار متوسل شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
benross

Amazing!

by benross on

An analyst who doesn't even once, use the word 'cold war', and goes about explaining the conflicts in the region, can only be a member of 'cold war' loser side.