جنایات جندالله و سیاست نابخردانه نظام حاکم را محکوم مینما يیم/جبهه ملی ایران-آمریکا
jminews / jminews
16-Jul-2010


بار دیگر گروه تروريستی جندالله، مرتکب جنایت دهشتناکی گرديده که قربانيان
آن انسان های درد کشيده و محرومی ميباشند که تنها گناه آنها بودن زير سلطه
نظامی بی خرد و خودکامه است.
کشتاری که نه تنها مصيبت زدگان بلوچ را در ماتم فرو برده بلکه همه ايرانيان
را در غم برادران و خواهران بلوچ خود داغدار کرده است.
جمهوری اسلامی با اعمال سیاست های غیر انسانی و ضد ایرانی خود شریک جندالله
در اجحاف به مردم و ایجاد جو ترور و وحشت در بلوچستان است، تا جایی که
نماینده زاهدان به دلیل تضییع حقوق شهروندان این استان از مجلس حکومتی
استعفا میدهد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark