عیسی سحرخیز: جنایات در زندان کودتا را افشاء خواهم کرد!
peiknet
11-Jul-2010

از کلیه قربانیان جنبش سبز اعم از خانواده های شهدا و صدمه دیدگان روحی وجسمی ١٣ماه اخیر، می خواهم تا شرحی از دستگیری ها و بازجویی ها را به آدرس سایت جرس ارسال دارند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark