اعتصاب در بازار بزرگ تهران
Radio Farda
06-Jul-2010
به دنبال اعتصاب در بخشی از بازار تهران، مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و
اقتصاد و همچنين شورای اصناف روز سه شنبه نشستی برگزار کردند و اعلام شد
که افزايش ۷۰ درصدی ماليات منتفی است. >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark