دروغ های بی استخوان احمدی نژاد
peiknet
04-Jul-2010

آن طرف قرار دادی که یکجا و یکشبه قرارداد 21 میلیارد دلاری نصیبش شده کیست؟ چه نام دارد؟ هویت حقوقی ندارد که نامش برده شود؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark