اسامي مفسدان اقتصادي را بزودي به رئيس قوه‌قضاييه مي‌دهم
خبرگزاري فارس / حوزه دولت
28-Jun-2010

رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي درخصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي با بيان اينكه نامه‌اي در اين زمينه تنظيم كرده و بزودي براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي‌كنم، گفت: در اين نامه تعدادي از افراد حقيقي و حقوقي كه به حقوق ملت دست‌اندازي كرده‌اند معرفي شده‌اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark