جنبش سبز دروغگو؟/یادداشتی درباره تحریف محسن کدیور
jminews / jminews
24-Jun-2010

کسانی که امروز مدعی رهبری جنبش آزادیخواهانه ملت ایران که برای مبارزه با سیاهی رنگ سبز رابرگزیده ٬هستند بر خلاف امام و به صورت شفاف خود را بیان و عیان میکنند و نشان داده اند که در حفظ رژیم و حفظ مرز خودی و ناخودی هیچ فرقی با جناح غالب ندارند تا جایی که مبارزی نستوه چون دکتر محمد ملکی در 15 خرداد ۱۳۸۹ در دیداری با اعضای جبهه ملی ایران میگوید: "اصلاح طلبان حکومتی هنوز سایر دموکراسی خواهان را غیر خودی میدانند و لذا اتکاء کامل و پذیرش رهبری آقایان کروبی و موسوی امکان ناپذیر مینماید."*

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark