احمدي مقدم: هنجارشكنان نمي‌توانند به اميد كار فرهنگي آزاد باشند
خبرگزاري فارس
21-Jun-2010

سردار اسماعيل احمدي‌مقدم اظهار داشت: نمي‌توان نسبت به بسترهاي جرائم بي‌تفاوت بود.
وی ادامه داد: با ظهور پديده جنگ نرم نمي‌توان به مسائل فرهنگي بي‌توجهي كرد، توسعه زندان‌ها و پاسگاه‌ها امري ضروري است ولي بايد راه و روش دشمنان را شناسايي كنيم.
فرمانده ناجا كشور گفت: تهديد در حوزه جرائم را نمي‌توان پيش‌بيني كرد و اين امر صرفا در حوزه نيروي انتظامي حل شدني نيست بلكه بايد همه چيز در جاي خود قرار گيرد.
وي ادامه داد: هنجارشكنان نمي‌توانند به اميد كار فرهنگي آزاد باشند از اين رو نيروي انتظامي بايد با تبديل شدن به سازماني هوشمند به طور همه جانبه و توام با مدارا امنيت اجتماعي را در جامعه حاكم كند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark