جنگلهای ایران به سرعت ناپدید می شوند
خبرنگار مهر
19-Jun-2010
نماینده سازمان بین المللی فائو در ایران گفت: ایران یکی از 70 کشور در حال توسعه جهان است که پوشش جنگلی آن کمتر از 10 درصد مساحت کل کشور است با این حال جنگلها در ایران به سرعت ناپدید می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، "سوینل نارولا" در همایش روز جهانی مبارزه با بیابانزایی در کویر میقان گفت: ناتوانی و نبود کارایی در سیاستهای ملی، استفاده موثر از اراضی جنگلی برای پاسخگویی به تقاضای بهره برداری از جنگل و منابع طبیعی از مهم ترین دلایلی است که منجر به تخریب سریع جنگلهای ایران شده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark