سلمان سیما دست به اعتصاب غذا زد
جرس
16-Jun-2010

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد و از اعضای کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که در روز 22 خرداد برای بار سوم بعد از انتخابات بازداشت شده بود، دیروز در تماس تلفنی ای که با خانواده خود داشت از اعتصاب غذای خود خبر داد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark