آرایش جنگی علیه مردم در خیابان های مرکزی تهران
peiknet
13-Jun-2010

تجمع
نیروهای بسیجی و انتظامی در میدان انقلاب، چهار راه ولی
عصر، نبش بهبودی- آذربایجان، چهار راه نواب، چهار راه رودكی،
روبروی دانشگاه تهران بیشتر از مناطق دیگر بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark