عبدالرضا تاجیک ،روزنامه نگار برای سومین بار بازداشت شد
کلمه
13-Jun-2010

عبدالرضا تاجیک ،روزنامه نگار ،فعال ملی -مذهبی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر برای سومین بار در طول یکسال گذشته بازداشت شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark