شعاعيان، فدائيان و رمانتيزم انقلابی، روايتی جذاب و گاه يک سويه
Radio Farda
11-Jun-2010

کتاب مصطفی شعاعيان و رمانيتسم انقلابی می کوشد تا روايتی جذاب از زندگی
قهرمان خود و گزارشی از افکار او به دست داده و ذهن ناآرام و جست و جو گر و
فعال او را تصوير کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark