کودتای دوم خونین تر از کودتای اول
peiknet
11-Jun-2010

خبرکوتاه و دست و پاشکسته ای ورود مخفیانه تیم چهار نفره وابسته به محافل کودتا و ترور به آرامگاه آیت الله خمینی، چند روز پیش از 14 خرداد، که در شماره دیروز پیک نت منتشر شد، یک هشدار بود. هشداری که باید آن را جدی گرفت، زیرا، همان چند خط ناقص نیز تمام نشانه های یک توطئه بزرگ را با خود داشت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark