بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا،آمریکا در پشتیبانی از تظاهرات 22 خرداد
jminews / jminews
10-Jun-2010

مبارزات پیروز نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق به نیکی نشان داده است که تنها همبستگی و هماهنگی اکثریت ملت است که ضامن پیروزی اش خواهد بود. براستی که یکی از وظایف مهم نخبگان جنبش سبز تعیین سنجیده مشی و شعارهایی است که با واقعیات مبارزاتی موجود همخوانی داشته باشد. تا کی میتوان با سوگند " جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر" و "وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی" جوانان، زنان و کارگران و کارمندان را بسیج و همراه کرد؟

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark