دیدار زانو به زانوی خامنه ای و علی اکبر پرورش
peiknet
09-Jun-2010

علی اکبر پرورش
از کادرهای مهم انجمن حجتیه است که وقتی انقلاب شد در رهبری
این انجمن قرار نداشت و سوابقش نیز زیاد معلوم نبود. به همین
دلیل عضو کابینه موسوی و دراین کابینه وزیر آموزش و پرورش شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark