نظام برخاسته از "منویات"
راه توده
30-May-2010

فاجعه ای که در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم،
ادامه همان فاجعه ایست که نه تنها در دوران شاه سرنگون شده، بلکه دوران
پدرش گریبانگیر ملت ایران بوده است. یعنی دوران حاکمیت "منویات ملوکانه" و
یا "منویات مقام معظم" و یا "منویات ظل الله" و یا "منویات همایونی" و...

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark