روسيه كاري نكند ملت ايران آنها را در صف دشمنان تاريخي خود قرار دهد
خبرگزاري فارس / گروه سياسي / حوزه دولت
26-May-2010

رئيس جمهور محمود احمدي‌نژاد با انتقاد از عملكرد روسيه در قبال ايران گفت: رهبران روسيه اجازه ندهند كه ملت ايران آنها را در صف دشمنان تاريخي خود به حساب بياورند.
محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم كرمان خطاب به رئيس‌جمهور روسيه گفت: ايران و روسيه دو همسايه هستند و البته به طور طبيعي ما با هم دوست هستيم و دو همسايه نمي‌توانند با هم دوست نباشند اما بايد گفت كه اين رابطه دوستانه لوازمي دارد.  وي افزود: اولين لوازم دوستي احترام متقابل است، احترام به كرامت متقابل است و اين حداقل انتظار ما از كشور دوست و همسايه است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark