بیانیه اقتصادی جبهه ملی ایران در تهران
JMI News / JMI News
26-May-2010 (4 comments)

طبق گزارش بنگاه پژوهشی کانادایی فریزر، در مورد شاخص های آزادی اقتصادی در میان 141 کشور جهان، ایران از سال 2007 تا 2009، با 11 پله سقوط از ردیف 101 به 112 تنزل یافته است. این شاخص بر مبنای پنج متغیر کلیدی زیر محاسبه می شود:
(1) حجم و اندازه دولت.
(2) ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت.
......

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
Darveesh

Darveesh: You sound like Capt. Ayhab

by Darveesh on

then in your dreams we must be the same, who ever the m@nkey that it is.

art :(

 


vildemose

Darveesh: You sound like

by vildemose on

Darveesh: You sound like Capt. Ayhab with your non-sequitur comments? is that you?


Darveesh

train derailment?

by Darveesh on

sure it will

but will this happen anywhere else?

//news.nationalgeographic.com/news/2010/05/10...


vildemose

This will happen in Iran

by vildemose on

This will happen in Iran too:

//www.caracaschronicles.com/node/2541