رشد غیر منتظره گرایش زنان و کودکان به سیگار ؛ سلامت مردم دود می شود
خبرگزاري مهر
24-May-2010

در صورت عدم کنترل روند کنونی مصرف سیگار در کشور، طی 10 سال آینده هر سال 200 هزار ایرانی بر اثر مصرف مواد دخانی جان خود را از دست می دهند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark