نامه ایران درباره بیانیه تهران سه شنبه تسلیم آژانس اتمی می شود
خبرگزاری مهر / خبرگزاری مهر
21-May-2010

علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه آینده در دیدار با مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی ، نامه ایران را درباره تبادل سوخت طبق بیانیه تهران ، تسلیم وی می کند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark