سپردن خلع سلاح به صاحبان بمب‌ اتم مانند سپردن امنيت شهربه‌ دزدهاست
خبرگزاري فارس
09-Apr-2010

رئيس‌جمهور گفت: اگر بخواهيم خلع سلاح را به كساني بسپاريم كه خود بمب اتم دارند مانند اين است كه امنيت يك شهر را بدست دزدها بدهيم تا به راحتي تمام اموال را غارت كنند.

وی اظهار داشت: همه سياست‌هاي استكبار و كساني كه با برنامه‌هاي هسته‌اي ايران مخالفت مي‌كنند عليه بشر است و بزرگترين خيانت صاحبان سلاح اتمي اين بوده است كه قصد دارند انرژي اتمي را معادل سلاح اتمي تعريف كنند.
وي افزود: چه كسي گفته كه انژي اتمي معادل سلاح اتمي است؟ خود صاحبان سلاح هسته‌اي اين تعريف را ارائه كرده‌اند تا بتوانند اين تكنولوژي را در انحصار خود داشته باشند و مانع از دسترسي ديگر ملت‌ها به اين انرژي پاك شوند.
احمدي‌نژاد ادامه داد: كشورهاي صاحب سلاح اتمي با انحصار خود در بحث انرژي هسته‌‌اي ملت‌هاي دنيا را از دسترسي به اين منبع پاك محروم كرده‌‌اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark