٦٧ میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل در ایران سوخت
خبرگزاري مهر
06-Apr-2010

در سال گذشته در مجموع ٥٥ میلیارد و ٧٥٠ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در ایران مصرف شد که نسبت به سال ١٣٨٧ مصرف این دو فراورده استراتژیک نفتی حدود ١.٦ میلیارد لیتر کاهش نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ١٢ ماه سال گذشته در مجموع ٢٢ میلیارد و ٩٦١ میلیون لیتر بنزین در ایران سوخته است که با توجه به مصرف ٢٤ میلیارد و ٢٩١ میلیون لیتری مصرف این فرآورده نفتی، در سال اصلاح الگوی مصرف حدود یک میلیارد و ٣٣٠ میلیون لیتر بنزین کمتر از سال ١٣٨٧ مصرف شده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark