تنبلي اجتماعي ايرانيان از متوسط جهاني بيشتر است
خبرگزاري فارس
06-Apr-2010

عضو كميسيون اجتماعي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: نتايج تحقيق تطبيقي نشان مي‌دهد كه تنبلي اجتماعي ايرانيان از متوسط جهاني بيشتر است.

محمدرضا جوادي يگانه اظهار داشت: در بين بيشتر مشكلات ايرانيان و مشخصه‌هايي كه كم و بيش از آنها با عنوان آسيب‌هاي فرهنگي و يا اجتماعي ياد مي‌كنند، خصوصيت اخلاقي را مشاهده مي‌كنيم كه به اعتقاد برخي از صاحب‌نظران، بسياري از ويژگي‌هاي نامطلوب ما بر روي آن سوار شده و در فرهنگ و خصلت جمعي ما بسيار ريشه دارد.
وي بيان داشت: تنبلي اجتماعي است كه بسياري از عادات فرهنگي و صفات اجتماعي ما از آن مايه مي‌گيرند و تغذيه مي‌كنند.
عضو كميسيون اجتماعي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطرنشان كرد:‌ رهبر انقلاب در سخنراني روز اول فروردين سال 1386از «تنبلي اجتماعي» به عنوان «دشمن دروني ايرانيان» نام برده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark